Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád slouží k dodržování platných předpisů a ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků MOVEGYM a musí být bezpodmínečně dodržován.

 

Provozovatel: Ing. Tomáš Černohous, Banskobystrická 165, Brno IČ: 75687003
Provozovna: V Újezdech 7, Brno

Telefon: 603861051

Web: www.movegym.cz

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Kapacita: velký sál 21 osob, malý sál 4 osoby
Provozní doba : dle aktuálního rozpisu cvičení

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY

MOVEGYM je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití, k posilování, regeneraci a relaxaci návštěvníků.
Návštěvník MOVEGYM je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, jedná a chová se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
Každý návštěvník musí využít on-line systému k rezervaci cvičebních hodin.
Při vstupu do sálu je každý cvičenec povinen nahlásit se trenérovi nebo recepční před začátkem cvičební hodiny.
Před vstupem do studia a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout.
Každý cvičenec je povinen používat čistou sportovní oděv. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu.
Cvičenci k převlékání používají pouze prostory v šatně. Za odložené osobní věci trenér ani recepční neručí! V případě ztráty ohlaste obsluze baru. V případě krádeže, je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
V případě poškození cvičebního nářadí, hradí škodu cvičenec.
Používání cvičebních pomůcek a nářadí je pod vedením školených lektorů na vlastní nebezpečí!
Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou MOVEGYM nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců neneseme zodpovědnost.
Při používání speciálních léků a zdravotních problémech (dětí i dospělých osob) je nutná konzultace s trenérem.
V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.
Cvičební lekce trvají vždy 50-55min. Odhlášení z lekce je možné maximálně 12 hodin před jejím začátkem, jinak je účtován storno poplatek v plné výši ceny lekce.
V prostorech MOVEGYM je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, používaní otevřeného ohně a omamných látek.
Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
Do všech prostor MOVEGYM je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby MOVEGYM opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Dále není dovoleno vnášet zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
Návštěvník musí dosáhnout minimálně věku 15 let. Je-li mladší, je mu vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba přebírá plně odpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka, je povinna se mu věnovat a nenechávat ho bez dozoru. Toto opatření se netýká skupinové lekce MoveKids.
Centrum je v provozu dle platného aktuálního časového rozvrhu, který musí být dodržován. O případných změnách a mimořádných termínech uzavření (údržba, svátky) je návštěvník vždy informován na internetových stránkách a na recepci.
Studenti nahlásí předem na recepci, že chtějí uplatnit studentskou slevu a prokáží se, platným studijním průkazem nebo ISIC kartou do 26 let.

 

 ODPOVĚDNOST A PRÁVA PROVOZOVATELE

Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru MOVEGYM. Úklid je prováděn 1 x denně. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně dezinfekčním prostředkem.
Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity sálů.
Provozovatel, může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce, o kterých bude včas informovat.
Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru MOVEGYM.
Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit instruktora dané lekce, změnit začátky lekcí a případně zrušit lekci buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných ( min. 3 klienti). Provozovatel si vyhrazuje právo, kdy v případě omezení vyšší moci, se kurzovné nevrací. Dle domluvy a dané situace, je možnost prodloužení permanentek a kurzů. Každý účastník kurzu, má možnost si své uhrazené lekce, vychodit v náhradním termínu.

Po skončení cvičení je každý klient povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést stroje do původní polohy
Klienti MOVEGYM jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku.

 

 

Věříme, že v MOVEGYM strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem :)

V Brně 05.02 2017

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

112 Tísňová linka
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie

Nenašli jste co jste hledali? A co třeba osobní trénink s našim trenérem…

Zjistěte si více informací

MoveGym

V Újezdech 7
621 00 Brno - Medlánky
(není korespondenční adresa)

xvideis.cc pornhub ponhub.pro